Adatkezelési tájékoztató

 

ÁHF LÍZING PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

Az adatkezelő neve: ÁHF Lízing Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1113 Budapest, Harcos utca 4.
Postacíme: 1113 Budapest, Harcos utca 4.
E-mail címe: ahf@ahf.hu
Telefonszáma: +36 1 336 3500
Fax: +36 1 336 3501
Honlap: http://www.ahf.hu

 

2 AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE

2.1 Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Adatkezelő
a) hitel és pénzkölcsön nyújtása (ideértve a faktoring tevékenységet is)
b) kezesség vállalása
c) pénzügyi lízing
d) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (közvetítői tevékenység) során, ezen tevékenységéhez kapcsolódóan
(i) a vele szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleinek, illetőleg
(ii) azon természetes személyeknek, akik az Adatkezelővel ezen szolgáltatásai nyújtása céljából az Adatkezelőnél szerződéskötést kezdeményeztek (a továbbiakban együttesen: „Ügyfél”) személyes adatait az alábbi célokból, jogalapon és időtartamban kezeli. Ügyfélnek minősül így különösen:
 a hitelfelvevő, beleértve a faktoring szerződés adósát, adóstársát és a követelés adásvételi szerződésben a követelés eladóját, illetve pénzügyi lízingben a lízingbe vevőt (a továbbiakban együtt: Hitelfelvevő);
 a készfizető kezes és a garanciát nyújtó
 a dologi biztosítékot nyújtó személy (pl. zálogkötelezett)
 az óvadéki kötelezett
 vállalkozás/szervezet/önkormányzat bankszámlája felett rendelkezni jogosult
személy
 a fenti személyek törvényes képviselői, tulajdonosai és vezető tisztségviselője

Az Adatkezelő személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások – így különösen a banktitokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó rendelkezéseknek, az Adatkezelő és az Ügyfél között létrejött szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, értékelés), ügyfél- és hitelminősítés, statisztikai elemzés, panaszok kezelése, üzleti ajánlat adása, kapcsolattartás, jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség (pl.: pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása érdekében ügyfél-átvilágítás, az Adatkezelőt az Ügyfél vonatkozásában
terhelő adókötelezettségek teljesítése, a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő törvényben előírt adatszolgáltatás) – keretei között, azok teljesítése céljából kezel az Ügyfelekről. Az Adatkezelő és az Ügyfél közötti szerződéshez kapcsolódó egyéb adatkezelési célokat az Adatkezelő tevékenységére, valamint a szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatainak (a továbbiakban:
Üzletszabályzat”) adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazó fejezete, a vonatkozó általános szerződési feltételek és a konkrét szerződések tartalmazzák. Az Ügyfelek személyek adatai alapvetően ötféle okból kerülhetnek az Adatkezelő birtokába:
 ha az az Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (összefoglalóan ún. szerződéses jogalap), vagy
 az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges
 ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy
 ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve
 ha az érintett hozzájárulását adta ehhez.

 

2.1.1 A szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése

Az Adatkezelő az egyes Üzletszabályzataiban, valamint a vonatkozó általános szerződési feltételekben meghatározottak szerinti, illetve a egyes szerződésekben megadott személyes adatokat a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésének előkészítése és a szerződés teljesítése céljából – beleértve a Szerződésből eredő jogok, követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését is – kezeli. Az Adatkezelő a fentieken túl a Szerződés megkötésének, illetőleg teljesítésének céljából az Ügyfél alábbi személyes adatait a következő forrásokból (a továbbiakban: külső források) gyűjti:
 Opten Kft. céginformációs szolgálata;
 Központi Hitelinformációs Rendszer;
 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása);
 ingatlan nyilvántartás (Takarnet rendszer);
 személyi adat- és lakcímnyilvántartás;
 hitelbiztosítéki nyilvántartás.
A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit az egyes tevékenységek Üzletszabályzatai és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik. A Szerződés megkötésének, illetőleg teljesítésének elérése érdekében az Adatkezelő különösen:
 a természetes személyazonosító adatok alapján a fogyasztónak minősülő Ügyfelet azonosítja a szerződéskötés előkészítése keretében;
 a természetes személyazonosító adatok alapján a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél képviselőjének képviseleti jogosultságát ellenőrzi a szerződéskötés előkészítése keretében;
 hitelbírálat során a személyes adatokat elemzi az Ügyfél hitelképességének megállapítása céljából;
 a szerződésben előírt biztosítékokhoz kapcsolódó személyesadat-kezelést végez annak érdekében, hogy ezen szerződéses kötelezettség teljesítését ellenőrizhesse;
 díjfizetés mértékének megállapítása érdekében a személyes adatokat elemzi;
 az Ügyfél elérhetőségi adatait a szerződés előkészítése és teljesítése során történő kapcsolattartás céljából kezeli;
 a szerződéskötés előkészítése keretében, a szerződés megkötése vagy módosítása céljából benyújtott méltányossági kérelmet elbírálja;
 a követelés engedményezése esetén az engedményező által a követelés behajtásának eredményére és az engedményezett követeléssel kapcsolatos eljárásra vonatkozó adatokat nyilvántartja.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg a szerződés megkötése esetén a Szerződés időtartamával.
Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, a Szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Ügyfél köteles a fenti célok eléréséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.
A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén az Adatkezelő a jelen pont szerinti személyes adatokat nem törli, hanem a 2.1.2. pontban megjelölt célból és jogalapon megőrzi.

 

2.1.2 A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme
Az Ügyfélnek a 2.1.1. pont értelmében kezelt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg a szerződéskötés megszűnését követő 5 évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.
A fenti személyes adatokon túl, az Adatkezelő jogosult az Ügyfélnek 2.1.2 pontban meghatározott külső forrásokból származó személyes adatait az Adatkezelő jogos érdeke alapján a fenti időtartamban kezelni.
A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén. Ezen adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek a jelen pontban bemutatott jogos érdeke.

 

2.1.3 Kötelező adatkezelés
Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezései alapján a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli.
Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

 

2.1.4 Az Ügyfél hozzájárulása

Az Adatkezelő jogszerű adatkezelést egyes esetekben csak akkor végezhet, amennyiben az Ügyfél ahhoz hozzájárult. Az ilyen hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről szóló részletes tájékoztatás az adott hozzájárulás beszerzésével egyidejűleg adott kiegészítő adatkezelési tájékoztatókban található.
A hozzájárulás megadása önkéntes és az Ügyfél jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a jelen Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. A hozzájárulás visszavonása az Ügyfélre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 
 

3 HARMADIK SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

Az Ügyféllel megkötendő, illetőleg megkötött Szerződésre tekintettel az Adatkezelő az Ügyfélen kívüli harmadik felek (a továbbiakban: „Egyéb Érintettek”) személyes adatait is kezelheti.
Egyéb Érintettnek minősül így különösen:
 hitel és pénzkölcsön nyújtása és pénzügyi lízing során a jogi személy Ügyfél tényleges tulajdonosa,
 faktoring tevékenységgel összefüggésben a követelés személyes kötelezettjei (adós,
adóstárs, kezes), továbbá a dologi kötelezettek (zálogkötelezett, óvadéki kötelezett),
 az Ügyfél meghatalmazottja,
 az Ügyfél vevői.
A jelen fejezetben az Adatkezelő az Egyéb Érintettek adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást
rögzíti.
Az Adatkezelő személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások – így különösen a
banktitokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó rendelkezéseknek, az Adatkezelő és az
Ügyfél között létrejött szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szerződés teljesítése,
végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos
kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése, kockázatkezelés
(kockázatelemzés, kockázatmérséklés, értékelés), ügyfél- és hitelminősítés, statisztikai
elemzés, panaszok kezelése, üzleti ajánlat adása, kapcsolattartás, jogszabályon alapuló
adatkezelési kötelezettség (pl.: pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és
megakadályozása érdekében ügyfél-átvilágítás, az Adatkezelőt az Ügyfél vonatkozásában
terhelő adókötelezettségek teljesítése, a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő
törvényben előírt adatszolgáltatás) – keretei között, azok teljesítése céljából kezel az Egyéb
Érintettekről. Az Adatkezelő és az Ügyfél közötti szerződéshez kapcsolódó egyéb adatkezelési
célokat az Adatkezelő tevékenységére, valamint a szolgáltatásokra vonatkozó
üzletszabályzatainak (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) adatkezeléssel kapcsolatos
rendelkezéseit tartalmazó fejezete, a vonatkozó általános szerződési feltételek és a konkrét
szerződések tartalmazzák.
Az Egyéb Érintett személyek adatai alapvetően négyféle okból kerülhetnek az Adatkezelő
birtokába:
 az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges
 ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy
 ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve
 ha az érintett hozzájárulását adta ehhez.

 

3.1 Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

3.1.1 A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme
A 2.1.1. pontban foglaltakkal összefüggésben az Egyéb Érintettek személyes adatait az
Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg a szerződés megszűnését követő 5 évig,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint
megőrzi.
A fenti személyes adatokon túl, az Adatkezelő jogosult az Egyéb Érintettnek a külső
forrásokból származó személyes adatait az Adatkezelő jogos érdeke alapján a fenti
időtartamban kezelni.
A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Szerződésből eredő esetleges
jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések
előterjesztése esetén. Ezen adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek a jelen pontban
bemutatott jogos érdeke.

 

3.1.2 Kötelező adatkezelés
Az Adatkezelő az Egyéb Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezései alapján a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli. Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

 

3.1.3 Az Egyéb Érintett hozzájárulása

Az Adatkezelő a Szerződés megkötésének, illetőleg teljesítésének céljából az Egyéb Érintett alábbi személyes adatait az Egyéb Érintett kifejezett hozzájárulásával a következő forrásokból (a továbbiakban: külső források) gyűjti:
 Opten Kft. céginformációs szolgálata;
 Központi Hitelinformációs Rendszer;
 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
(Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása);
 ingatlan nyilvántartás (Takarnet rendszer);
 személyi adat- és lakcímnyilvántartás;
 hitelbiztosítéki nyilvántartás.
A Szerződés megkötésének, illetőleg teljesítésének elérése érdekében az Adatkezelő az Egyéb
Érintett kifejezett hozzájárulásával különösen:
 a természetes személyazonosító adatok alapján az Egyéb Érintettet azonosítja a
szerződéskötés előkészítése keretében;
 hitelbírálat során az Egyéb Érintett személyes adatait is elemzi az Ügyfél
hitelképességének megállapítása céljából;
 a szerződésben előírt biztosítékokhoz kapcsolódó személyesadat-kezelést végez annak
érdekében, hogy ezen szerződéses kötelezettség teljesítését ellenőrizhesse;
 díjfizetés mértékének megállapítása érdekében a személyes adatokat elemzi;
 az Egyéb Érintett elérhetőségi adatait a Szerződés előkészítése és teljesítése során
történő kapcsolattartás céljából kezeli;
Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, a Szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Egyéb Érintett köteles a fenti célok eléréséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.
Az Adatkezelő jogszerű adatkezelést a jelen pontban foglalt esetekben csak akkor végezhet, amennyiben az Egyéb Érintett ahhoz kifejezetten hozzájárult. Az ilyen hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről szóló részletes tájékoztatás az adott hozzájárulás beszerzésével egyidejűleg adott kiegészítő adatkezelési tájékoztatókban található.
A hozzájárulás megadása önkéntes és az Egyéb Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. A hozzájárulás visszavonása az Egyéb Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét. Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges, az adatszolgáltatás elmaradása vagy az Egyéb Érintett hozzájárulásának megtagadása vagy visszavonása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.
 
 

4 A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

 
Az Adatkezelő az Ügyfél és Egyéb Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – az alábbi harmadik személyek, szervezetek, mint önálló adatkezelők számára továbbítja:
 BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 Magyar Országos Közjegyzői Kamara – Hitelbiztosítéki Nyilvántartás,
 Nemzeti Közlekedési Hatóság,
 ügyvédi irodák és egyéni ügyvédek, közjegyzők,
 Családi Csődvédelmi Szolgálat,
 földhivatalok,
 követelések értékesítése esetén a követelést megvásárló vállalkozások,
 értékbecslők,
 egyéb, az Adatkezelő megbízásából kiszervezett tevékenységet végző személyek,
 függő ügynökök,
 a követelésbehajtással kapcsolatos feladatok kapcsán a követelésbehajtásban közreműködő szakértők,
 önálló bírósági végrehajtók.
Az Adatkezelő az egyes pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során kizárólag az Üzletszabályzatában meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja külföldre. 
 
 

5 AZ ÜGYFELEK ÉS EGYÉB ÉRINTETTEK JOGAI

 

5.1 Az érintett hozzáférési joga

Az Ügyfél, illetőleg az Egyéb Érintett (a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban együttesen: „Érintettek”) kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:
a) az adatkezelés célja;
b) a kezelt személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a Tájékoztató 5.7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

5.2 A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat. Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

5.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a Tájékoztató 5.6. pontja alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett a Tájékoztató 5.6. pontja szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

5.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató 2.1.1., illetőleg a 3.1.3. pontja szerinti hozzájárulás alapján, vagy a 2.1.1. pontjában meghatározott szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

5.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.

 

5.7 Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/;
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
Telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.
A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

5.8 Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztató 5.1. – 5.6. pont szerinti kérelme előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.
* * *
Budapest, 2018. május 25.